WITAMY SERDECZNIE


Przydatne dokumenty / akty prawne do pobrania


Dokumenty / przepisy krajowe:

 Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 – tekst aktualny (link do strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych)

 Rozporządzenie Ministra z 17.11.2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

 Rozporządzenie Ministra z 13.06.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

 Rozporządzenie Ministra z 19.06.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

 Rozporządzenie Ministra z 04.12.2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym


Dokumenty / przepisy UE:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 09.03.2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
(rozporządzenie określa warunki wprowadzania do obrotu oraz udostępniania na rynku UE wyrobów budowlanych oraz zasady stosowania oznakowania CE na tych wyrobach)

  Rozporządzenie nr 305/2011 z 09.03.2011 (tekst ogłoszony) (wersja PL) (wersja EN)

 Rozporządzenie nr 305/2011 z 09.03.2011 (tekst ujednolicony) (wersja PL) (wersja EN)

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 09.03.2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG – 12.04.2013

 Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 09.03.2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG – 08.11.2019


Dokumenty zmieniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 09.03.2011:

 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z 18.02.2014 zmieniające załącznik V zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (wersja PL) (wersja EN)

 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z 21.02.2014 zmieniające załącznik III do rozporządzenia nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (wersja PL) (wersja EN)

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 20.06.2019 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (wersja PL) (wersja EN)


Przewodniki, wzory, interpretacje prawa krajowego / UE:

 „Oznakowanie CE wyrobów budowlanych krok po kroku” – przewodnik dla producentów wyrobów podlegających Rozporządzeniu nr 305/2011 (CPR) udostępniony na stronie Komisji Europejskiej

 Odpowiedzi Komisji Europejskiej na najczęściej zadawane pytania dotyczące Rozporządzenia 305/2011 (CPR) (link do strony zewnętrznej europa.eu)(tylko w wersji angielskiej)

 Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (wzór KDWU) – wg Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra z 17.11.2016

 Deklaracja Właściwości Użytkowych (wzór DWU) – wg Załącznika nr III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011